Українська Русский English


СТАТУТ
Львівської обласної Організації
Інвалідів Війни та Збройних Сил
Союзу Організацій Інвалідів України


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Львівська обласна Організація Інвалідів Війни і Збройних Сил (надалі Організація) входить до складу Союзу організацій Інвалідів України, яка об'єднує Інвалідів війни і прирівняних до них військовослужбовців діючої армії, флоту, партизанів-підпільників, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, виконання інших обов'язків військової служби, або захворюванні, пов'язаного з перебуванням на фронті в партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах чи участю у бойових діях у мирний час, а також їх сім'ї, на основі єдності інтересів для спільної реалізації завдань, поставлених перед Організацією і користується всіма пільгами, передбаченими законодавством України для Союзу Організацій Інвалідів України.
1.2. Свою діяльність Організація здійснює на основі принципів законності, при широкій активності її членів, у тісному контакті та взаємодії з державними органами та громадськими організаціями і церквою.
1.3. Основною метою є: захист соціальних, економічних, вікових та інших інтересів Інвалідів Війни та Збройних Сил.
1.4. Свою діяльність Організація здійснює у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.
1.5. Організація може вступати в міжнародні громадські (неурядові) зв'язки з гуманітарними Інвалідними організаціями інших країн, укладати угоди, якщо це не суперечить законам України.
1.6. Місце знаходження та адреса Організації: м. Львів, пл. Соборна 5, тел. 276-68-12
1.7. Діяльність поширюється на території Львівської області.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

2.1. Основними завданнями є:
- сприяння державним та громадським організаціям у здійсненні заходів, спрямованих на охорону здоров'я інвалідів;
- створення умов, які сприяють включенню інвалідів до посильної участі у праці;
- сприяння державним органам у роботі по поліпшенню медичної допомоги, соціально-культурного та побутового обслуговування, та житлових умов інвалідів;
- використання наданих Організації підприємствами і громадськими організаціями грошових та матеріальних ресурсів для допомоги інвалідам, які потребують її, та організації виробничих ресурсів;
- сприяння державним органам у перевірці виконання законодавчих актів та постанов, що стосуються матеріального та побутового забезпечення інвалідів.
2.2. Для виконання статутних завдань Організація в порядку, встановленому чинним законодавством:
- одержує від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

- вносить пропозиції до органів влади і управління; підтримує зв'язки з усіма громадськими організаціями; засновує засоби масової інформації.

III. ПРАВОВИЙ СТАТУС.

3.0. Організація є юридичною особою, яка має право відкривати рахунки у відповідних банківських установах (в тому числі, валютні), мати круглу печатку і відповідні штампи з власною назвою, а також бланки і емблеми, іншу атрибутику і символіку, затверджену Радою Організації та зареєстровану в установленому Законом порядку.

IV. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.
4.1. Організація має індивідуальне та колективне членство. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, які є інвалідами Війни та Збройних Сил, дружини (чоловіки) померлих Інвалідів Війни, які не одружилися вдруге і які визнають Статут, виконують його та беруть посильну участь у діяльності Організації. Колективними членами Організації можуть бути колективи підприємств, установ, організацій, селянські спілки, які визнають Статут, поділяють його та підтримують цілі Організації, беруть активну участь в розв'язанні завдань, які стоять перед Організацією.
Індивідуальні та колективні члени мають рівні права та обов'язки.
Члени Організації мають право:

- обирати та бути обраними у всі керівні органи Організації,
- брати участь у роботі зборів, конференцій та інших засіданнях керівних органів Організації,
- звертатись з пропозиціями, заявами та скаргами у всі керівні органи Організації, вимагати відповіді по суті заяви,
- розвивати критику і самокритику, вносити пропозиції і зауваження по роботі Організації.
Члени Організації зобов'язані:
- виконувати Статут Організації, постанови її керівних органів,
- брати посильну участь у роботі Організації,
- займати активну громадську позицію у суспільстві, на підприємствах.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ.
5.1. Основою Організації є первинні осередки Інвалідів Війни та Збройних Сил, які можуть об'єднуватись в районні, міські організації і в своїй діяльності керуються цим Статутом чи своїм власним Статутом, який не суперечить даному Статуту і приймаються їх керівними органами. Для набуття прав юридичної особи первинні міські, районні організації повинні зареєструватися у встановленому законом порядку на підставі Статутів.
5.2. Вищим керівним органом Організації є Конференція, яка скликається один раз на 4 роки за рішенням Ради Організації.
- конференція вважається правомочною, якщо в ній бере участь більше половини обраних делегатів,
- рішення конференції приймаються більшістю голосів, присутніх на ній, крім питань припинення діяльності Організації.
5.3. До виключної компетенції Конференції відноситься:
- заслуховує та затверджує звіти Ради та ревізійної комісії,
- визначає Основні напрямки діяльності Організації,
- приймає рішення про затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень.
5.4. У період між конференціями керівним органом Організації є Рада, пленарні засідання якої скликаються не рідше, як один раз у квартал. Члени ревізійної комісії беруть участь у засіданнях пленуму з правом голосу. При необхідності у проміжок часу між конференціями Рада може поповнити свій склад новими членами, а також вивести із складу Ради окремих осіб, але не більше, ніж 2/3 її складу. Рішення Ради приймаються більшістю голосів при наявності більше ніж половини членів Ради.
5.5. Рада Організації.
- керує діяльністю своїх структурних підрозділів, організовує виконання рішень конференції та своїх засідань, їх завдань, які передбачені Організацією. В окремих випадках Рада має право приймати оперативно будь-яке рішення (згідно Статуту), з наступним затвердженням його конференцією Організації,
- представляє інтереси Організації в державних, громадських та інших організаціях,
- налагоджує контакти та організовує обмін досвідом з іншими обласними організаціями, а також з закордонними,
- Голова Організації вибирається раз на 5 років.
5.6. Для керівництва роботою Організації між пленумами Рада обирає президію у складі Голови, заступника Голови, відповідального секретаря і членів президії у кількості, визначеній Радою.
5.7. Для здійснення повсякденної діяльності формується штатний апарат, який працює під керівництвом Голови Ради та Президії.
Президія Організації.
- координує і консультує діяльність своїх структурних підрозділів, надає їм методичну допомогу та іншу допомогу у їх діяльності,
- проводить розгляд заяв, листів та скарг, веде прийом інвалідів Війни та Збройних Сил,
- приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємства, засновником яких є Організація.

VI. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.
6.1. Ревізійна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, рішенням Конференції, цим Статутом і проводить ревізію діяльності обласної та районних Організацій згідно положення, затвердженого Радою.
6.2. Ревізійна комісія із свого складу обирає Голову та його заступників.
6.3. Голова ревізійної комісії, або один із його членів/заступників можуть брати участь в засіданнях Президії Організації з правом дорадчого голосу.
6.4. Ревізійна комісія перевіряє: дотримання Статуту Організації,
- розгляд листів, скарг та заяв, що знаходяться і які надходять до Президії Організації,
- витрати грошових коштів та матеріальних цінностей, постановку обліку, звітності та контролю.

VII. ГОСПОДАРСЬКА ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ.
7.1. Організація здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи та заснування підприємств у порядку, встановленому Законодавством.
7.2. Обласна Організація може налагоджувати контакти з інвалідами інших країн, з гуманітарними організаціями цих країн і отримувати допомогу від них.
7.3. Організація може укладати угоди про співпрацю з юридичними та фізичними особами.

VIII. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ.
8.1. Кошти Організації складаються з:
- членських внесків Організації,
- добровільних внесків громадян України, громадських організацій та підприємств,
- надходження від господарської діяльності, створених Організацією госпрозрахункових підприємств, установ та організацій, доходів від видавничої діяльності,
- надходження з державного бюджету,
- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством,
- кошти Організації перебувають у її повному розпорядженні і не підлягають вилученню, крім випадків, прямо передбачених законом.
8.2. Кошти Організації використовуються на здійснення її Статутної діяльності. Всі грошові кошти Організації зберігаються на відповідних рахунках в банківських установах з дотриманням правил, передбачених чинним законодавством.
8.3. Організація, створені нею підприємства та інші госпрозрахункові організації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.4. Організація набуває права власності та кошти на інше майно, передане їй засновниками, членами або державою в установленому законом порядку, набуте від добровільних внесків, пожертвувань, зроблених громадянами, підприємствами, установами, організаціями, селянськими спілками, а також на майно, придбаних за рахунок власних коштів або на інших не заборонених законом підставах, у встановленому чинним законодавством.

IX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.
9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту має право вносити Конференція. У виняткових випадках зміни та доповнення до Статуту може внести Рада Організації з наступним затвердженням їх на черговій Конференції.
9.2. Пропозиції та пункти щодо змін та доповнень до Статуту мають право вносити Рада та президія Організації.

X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
10.1. Діяльність Організації може бути припинена шляхом ліквідації чи реорганізації, якщо за неї проголосувало не менше, як 2/3 делегатів, присутніх на Конференції.
Організація за рішенням своєї Ради або конференції може вийти із складу Союзу організацій Інвалідів України, якщо 51% делегатів проголосує за вихід.
10.2. Після ліквідації питання про майно Організації вирішується у встановленому законодавством порядку.
10.3. Реорганізація здійснюється на підставі відповідної Постанови Конференції.
- обирає Раду та ревізійну комісію строком на 4 роки. Рада та ревізійна комісія обираються за рішенням Конференції відкритим або таємним голосуванням. Обраними вважаються кандидати, які набрали більше половини голосів делегатів, які брали участь у Конференції,
- реалізує право власності Організації,
- приймає рішення про припинення діяльності Організації.

Copyright © 2006-2011 INVARM
invarm.narod.ru


Хостинг от uCoz